Dělení vibrodiagnostiky

Diagnostika technického zařízení za pomocí signálu ve formě vibrací.

Aplikace vibrodiagnostiky do plánu údržby je závislá na nutné nebo požadované četnosti měření, která se může odvíjet např. od důležitosti konkrétního soustrojí pro daný provoz a závisí na typu zvolené údržby (reaktivní, preventivní, prediktivní, proaktivní).

Strategie údržby:

o PREVENTIVNOST – předchází poruchovým stavům, založená na pravidelné časové periodě bez ohledu na skutečný technický stav stroj.

o PROAKTIVNOST – hledání a odstranění příčin poruchy na základě zkušeností.

o PREDIKTIVNOST – predikce = předpověď, předpovídá vývoj stavu udržovaného zařízení, získává co nejvíce informací o zařízení, včas odhalí poruchu, opravu dané části provede dřív, než dojde k poškození.

Popis online diagnostiky

Online měření (kontinuální měření) – snímače pro měření vibrací jsou umístěny na sledovaný objekt trvale. Data jsou sbírána nepřetržitě nebo v pravidelných intervalech. Je součástí plánu preventivní a prediktivní údržby, kdy jsou na stroj nebo soustrojí instalovány snímače vibrací a měření je prováděno online systémem kontinuálně, nebo ve velmi krátkých intervalech. Tento druh měření je zpravidla aplikován pro zařízení s vysokou prioritou, kde porucha může zapříčinit velké finanční ztráty či způsobit havárii. Často může být navázán na systém ochrany, kdy při překročení stanovené úrovně vibrací dojde k odstavení stroje a díky diagnostickému systému se může odhalit i příčina odstavení. Příkladem zařízení, které bývají sledovány nepřetržitě jsou turbíny v elektrárnách.

Online diagnostika

Dynamické chování turbogenerátoru

K online analýze dynamického chování turbogenerátoru je využito provozní měření a diagnotická nadstavba.

Chvění lopatek

Chvění lopatek je analyzováno ze signálu rotorových vibrací. Není proto nutné instalovat další speciální snímače.

Chvění čel vinutí

  

Dotyk rotor-stator

K detekci dotyku rotor-stator je využito standartních snímačů provoznícho měření (relativní vibrace, absolutní vibrace a otáčky). Touto metedou lze spolehlivě detekovat přítomnost, druh a také polohu dotyku.

Popis offline diagnostiky

Periodické měření je realizováno formou pochůzky s pomocí přenosového zařízení pro měření vibrací. Je součástí preventivní a prediktivní údržby. Vibrace se měří záměrně na stroji i v bezvadném stavu s pravidelným časovým odstupem (týdenním, měsíčním, čtvrtletním apod.) podle důležitosti a typu měřeného zařízení. Na základě sledování a analýzy těchto změn lze účinně a za plného provozu identifikovat vznikající poškození a určit jeho příčinu. Tato varianta měření je využívána pro zařízení s menší prioritou, kde případná porucha nemá velké finanční či bezpečnostní následky.

 

Jednorázové měření se uplatňuje v rámci reaktivní údržby, které je prováděno za účelem nalezení příčiny změny stavu zařízení (poruchy).

Offline diagnostika

Posouzení stavu stroje

Měření hluku a vibrací, identifikace zdrojů vibrací a návrhy na jejich snížení. Vibrodiagnostika turbín, generátorů, převodovek, čerpadel a kompresorů.

Vyhledávání příčin poruch

Poskytujeme rovněž expertízy, vyhledávání závad spolu s detailní zprávou o příčinách poruch a návrh na jejich odstranění.

Vyvažování

Nabízme asistenci při vyvažování podle normy ČSN ISO 1940-1.