Rozdíl mezi relativním a absolutním tlakem

Při výběru snímače tlaku je v první řadě důležité rozlišovat mezi absolutním a relativním tlakem. Absolutní tlak je tlak vztažený k dokonalému vakuu. Relativní tlak vztažený k atmosférickému tlaku okolního vzduchu. Absolutní tlak může nabývat pouze kladných hodnot. Relativní tlak může nabývat kladných hodnot, pak hovoříme o přetlaku, nebo záporných hodnot, pak hovoříme o podtlaku. Snímač relativního tlaku tedy musí být z principu vybaveny malým otvorem, který vyrovná tlak uvnitř snímače s okolním prostředím. Z jedné strany aktivní měřicí vrstvy působí měřený tlak a druhá strana snímače tlaku zůstává otevřená. U absolutních snímačů tlaku je druhá strana snímače hermeticky uzavřená. Volba typu snímače tlaku musí být provedena s ohledem na požadavky konkrétní aplikace. 

Jednotky tlaku a jejich převod

V oblasti měření tlaků se používá celá řada jednotek. Hlavní jednotkou tlaku v soustavě SI je pascal (Pa), setkáváme se pak spíše s jejími násobky kilopascal (kPa, tj 103 Pa) a megapascal (MPa, tj. 106 Pa). V technické praxi se stéle více prosazují jednotky (bar) a (mbar, tj 10-3 bar), které jsou víceméně standardem na západ od našich hranic. U aplikací pro měření výšky hladiny pomocí hydrostatického tlaku je možné používat metry vodního sloupce H2O.  V meteorologii bylo v minulosti obvyklé používání jednotky torr (Torr), původně nazývané milimetr sloupce rtuti (mmHg). V anglosaské oblasti se běžně můžeme setkat s jednotkou libra síly na čtverečný palec (psi). Jednotky lze mezi sebou snadno přepočítat pomocí níže uvedené tabulky.

Druhy tlakových senzorů

Snímač tlaku a piezorezistivním křemíkovým čidlem a vnitřní oddělovací membránou (například Baumer PP20S Process a PBMN pro nízké tlaky)

U polovodičových materiálů je změna měrného odporu a tím i signálu výsledkem proměnlivé pohyblivosti elektronů v krystalické struktuře. Tato pohyblivost je ovlivněna mechanickým zatížením. Křemíkový čip a procesní médium jsou odděleny membránou z nerezové oceli. Membrána může být umístěná vně nebo uvnitř snímače tlaku. V závislosti na aplikaci se jako převodová kapalina pro přenos vnitřního tlaku používá parafín nebo silikonový olej. Snímače tlaku s piezorezistivním křemíkovým tlakovým čidlem vynikají vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Ve styku s měřeným médiem je pouze nerezová ocel.

Snímač tlaku a piezorezistivním křemíkovým čidlem a s vnější oddělovací membránou (například Baumer PBMN flush a PBMH pro hygienické aplikace)

U polovodičových materiálů je změna měrného odporu a tím i signálu výsledkem proměnlivé pohyblivosti elektronů v krystalické struktuře. Tato pohyblivost je ovlivněna mechanickým zatížením. Křemíkový čip a procesní médium jsou odděleny membránou z nerezové oceli. Membrána může být umístěná vně nebo uvnitř snímače. V závislosti na aplikaci se jako převodová kapalina pro přenos vnitřního tlaku používá parafín nebo silikonový olej. Snímače tlaku s piezorezistivním křemíkovým tlakovým čidlem vynikají vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Ve styku s měřeným médiem je pouze nerezová ocel.

Snímače tlaku s keramickým tlustovrstvým monolitickým senzorem (například snímač tlaku Baumer CTX)

Čidlo je vyrobeno z keramického monolitu, na jehož membráně jsou na zadní straně vytištěny rezistory. Rezistory na membráně jsou propojeny tak, aby vytvořily Wheatstoneův můstek. Proti tlaku média působí na této opačné straně jen tlak okolního vzduchu. Proto je u této technologie možné měřit pouze relativní tlak. Během zvyšování tlaku jsou rezistory vystaveny největšímu namáhání ve středu membrány a největšímu stlačení v okrajových oblastech. Keramika je v tlustovrsvých keramických snímačích tlaku v přímém kontaktu s měřeným médiem. Vzhledem k tomu, že na procesní připojení nelze přivařit keramiku, je k zabránění vniknutí média do snímače tlaku použité těsnění. Keramické snímače tlaku vynikají dobrou dlouhodobou stabilitou a odolností proti korozi. Ve styku s měřeným médiem je však kromě zpravidla nerezového těla snímače tlaku rovněž keramika a materiál těsnění. Chemickou kompatibilitu použitého těsnění s měřeným médiem je vždy nutné zohlednit při posuzování vhodnosti konkrétního snímače tlaku pro danou aplikaci.

Snímače tlaku s keramickým tlustovrstvým hybridním senzorem (například Baumer PBSN a PP20S Industrial)

Měřicí film je umístěn mezi tenkým keramickým membránovým diskem a keramickým základním tělesem. Požadovaný prostor pro ohyb membrány je vytvořen speciálně vytvořenou mezerou. Takto vytvořený prostor lze ponechat otevřený nebo je jej možné uzavřít a evakuovat, což umožňuje měření relativního nebo absolutního tlaku. Keramické tlustovrstvé čidla vynikají dobrou dlouhodobou stabilitou a odolností proti korozi. Rezistory na membráně jsou propojeny tak, aby vytvořily Wheatstoneův můstek. Během zvyšování tlaku jsou rezistory vystaveny největšímu namáhání ve středu membrány a největšímu stlačení v okrajových oblastech. Keramika je ve snímačích tlaku s tlustovrsvým čidlem v přímém kontaktu s měřeným médiem. Mezi přesnost patří dlouhodobá stabilita a odolnost proti korozi. Nevýhodou může být v některých případech nutnost použití vnitřního těsnění mezi keramickým čidlem a tělem snímače. Kromě keramiky a těla snímače je tedy v kontaktu s médiem také těsnění, jehož materál a chemnickou kompatibilitu je nutné zohlednit při posuzování vhodnosti použití snímače tlaku pro konkrétní aplikaci.

Snímač tlaku s kovovým tenkovrstvým senzorem (například snímač tlaku Baumer PBMN pro vysoké tlaky)

Čidlo je vyrobeno z nerezové oceli na jejímž povrchu je struktura rezistorů je vytvářena fotolitografií. Snímač tlaku s kovovým tenkovrstvým senzorem vynikají svou vysokou odolností proti tlakovým špičkám. Lze měřit i extrémně vysoké tlaky - i když jsou vystaveny vysokému rázovému a vibračnímu zatížení. V kovové tenkovrstvé technologii jsou čtyři rezistory vzájemně propojeny tak, aby vytvořily Wheatstoneův můstek. Během zvyšování tlaku jsou rezistory vystaveny největšímu namáhání ve středu membrány, zatímco nejsilnější komprese je přítomna v okrajové oblasti. U snímačů tlaku s kovovým tenkovrstvým senzorem je měřicí membrána současně oddělovací membránou. Snímač s kovovým tenkovrstvým senzorem se zpravidla vyrábějí pouze pro měření relativního tlaku, protože vytvoření vakua na zadní straně membrány by bylo konstrukčně velmi složité. Není vyžadována žádná vnitřní převodová kapalina. Ve styku s měřeným médiem je pouze nerezová ocel.

Produkty

Baumer PBMN pro nízké tlaky

 • Převodník tlaku s plně svařovanou konstrukcí
 • Odolnost proti chemikáliím a abrazivním médiím
 • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
 • Třída přesnosti 0,25 % nebo 0,1 % z rozsahu
 • Rozsahy tlaku -1…0 bar až 0…40 bar

Baumer PBMN pro vysoké tlaky

 • Převodník tlaku s plně svařovanou konstrukcí
 • Odolnost proti chemikáliím a abrazivním médiím
 • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
 • Třída přesnosti 0.25 % nebo 0.1 % z rozsahu
 • Rozsahy tlaku 0…60 bar až 0…1600 bar

Baumer PBMN flush

 • Převodník tlaku s vnější oddělovací membránou
 • Vhodné pro visózní nebo znečištěná média
 • Membrána zabrání vniknutí média do měřicího ústrojí
 • Velmi vysoká odolnost proti přetížení
 • Rozsahy tlaku  -1…0 bar až 0…400 bar

Baumer PBMH

 • Snímač tlaku pro potravinářský a nápojový průmysl
 • 3-A a EHEDG schválená hygienická procesní připojení
 • Možnost sanitace na místě, SIP/CIP kompatibilní 
 • Třída přesnosti 0,25% nebo 0,1% z rozsahu
 • Rozsahy tlaku  -1…0 bar až 0…40 bar

Baumer PP20S Process

 • Odolné průmyslové čidlo tlaku
 • Celosvařovaná konstrukce - ve styku s médiem je pouze nerez 
 • Třída přesnosti 0,5 % nebo 1 % z rozsahu
 • Volitelně komunikace IO-Link (paraelně k výstupu 4...20 mA)
 • Tlakové rozsahy -1...0 bar až 0 do 40 bar

Baumer PP20S Industrial

 • Snímače tlaku vhodné pro všechny běžné průmyslové aplikace
 • Abrazivně odolné keramické čidlo včetně otevřené verze
 • Třída přesnosti 0,2 %, 0,5 %  nebo 1 % z rozsahu
 • Možnost programování pomocí FlexProgrammer 9701
 • Tlakové rozsahy  -1...0 bar bar až 0 do 400 bar

Baumer CTX

 • Průmyslový převodník tlaku pro OEM aplikace
 • Vhodný pro běžná kapalná a plynná média
 • Rozsahy tlaku  -1…0 bar až 0…200 bar
 • Vynikající poměr cena/výkon
 • Minimální odběr 5 ks